Het Zandgatenpad (Deest/Winssen)

Ga direct naar: Routekaart - Algemene informatie - Bedrijven informatie - Weetjes


 

Routekaart:

Legenda:

Klik voor bedrijveninfo
Download de Routeplattegrond (PDF)

Algemene informatie:

Ten zuiden van de dorpen Deest en Winssen start het Zandgatenpad. Het Zandgatenpad leidt u door een gebied waar veel zand en grind wordt gewonnen. Wanneer de zandwinning ter plaatse helemaal is afgerond zal dit gebied De Uivermeertjes en Geertjesgolf worden heringericht tot natuur en extensief recreatiegebied. Daarnaast treft u op de route één van de oudste boerderijen van het Land van Maas en Waal, Boerderij ’t Uiversnest, uit 1348 aan. Ook voert de route u over de Koningstraat, één van de oudste verbindingen tussen Nijmegen en het Land van Maas en Waal. Zelfs Napoleon heeft hier zijn voetstappen achtergelaten.

Wegens werkzaamheden voor de zandwinning GeertjesGolf is het zandgatenpad opgesplitst in een rondje Uivermeertjes te Deest en een rondje te Winssen.

Daarnaast treft u bij afrasteringen overstapjes aan. Het is de bedoeling deze te gebruiken en geen hekken of doorgangen te openen. Bij het betreden van boerenland treft u een bordje met regels aan. U bent verplicht om zich aan deze regels te houden. Honden zijn op uw tocht door het land niet toegestaan. Deze maatregel is genomen om te voorkomen dat de fauna wordt verstoord en uit te sluiten dat de Neospora bacteria, waarvan honden drager kunnen zijn, in het weiland terecht komt. Wanneer rundvee wordt besmet met deze bacteria kan dit onder andere leiden tot ernstige vruchtbaarheidsproblemen.

U kunt uw auto of fiets parkeren bij de startpunten van de route.

Op de kaart kunt u zien waar de pleisterplaatsen zijn. U kunt zowel op de kaart als hieronder de ondernemers aanklikken voor meer informatie. Ook kunt u een printversie uitdraaien of wanneer u de route wandelt de QR code op het informatiepaneel scannen. QR codes zijn codes die u met uw mobiele telefoon kunt scannen indien u over de juiste software beschikt.

Ondernemers aan/nabij deze route op een rij:

Bedrijven informatie:

Boerderij ’t Uiversnest (Familie Litjens)
Adres: Van Heemstraweg 2B, 6653 KB Deest
Telefoon: 06-51929006
E-mail: info@uiversnest.nl
Website: www.uiversnest.nl
Facebook: www.facebook.com/Uiversnest
Openingstijden: (terras) Vrijdag en zaterdag van 10:00 tot 17:00

Boerengolf Winssen (Broer en Mien Verploegen)
Adres: Dwarssteeg 2 6645 KS Winssen
Telefoon: 0487-521573 of 06-10422134
E-mail: b-m-verploegen@hetnet.nl
Website: www.boer-en-golf.nl
Openingstijden: Welkom op afspraak via 06-10422134 of via de website

Camping de Muk en Calf Research Centre Winssen (Caroline en Erik Vonk)
Adres: Betenlaan 3, 6645 KR Winssen
Telefoon: 0487-522848 of 06-22902887
E-mail: info@campingdemuk.nl
Website: www.campingdemuk.nl
Openingstijden: Tijdens het campingseizoen kan na telefonische reservering ook koffie genuttigd worden in onze campingkantine vanaf 8.30 uur tot 20.00 uur.
Onze camping is open vanaf 1 april tot 15 oktober en zijn altijd via de mail bereikbaar info@campingdemuk.nl en via telefoonnummer 0487-522848.

Aardbeienkwekerij Van Haalen
Adres: Leegstraat 14b, 6645 BC, Winssen
Telefoon: 0487-522206 of 06-51402110
E-mail: leovanhaalen@upcmail.nl
Openingstijden: Vanaf eind mei tot in september verkopen wij ook dagverse aardbeien, aan huis. Ma. t/m za. van 09.30 uur tot 17.00 uur.

Bloemenhuis Coryan
Adres: Geerstraat 23A, 6645 CB, Winssen
Telefoon: 0487-525522
E-mail: info@bloemenhuiscoryan.nl
Website: www.bloemenhuiscoryan.nl
Openingstijden terras: Ma: 12:00 – 17:00, Di t/m Do: 09:00 – 17:00, Vr: 09:00 – 20:00, Za: 09:00 – 16:00

Weetjes - Het Zandgatenpad

Algemene gebiedsweetjes

In de jaren 1950 tot 1980 heeft in West Maas en Waal en Rijk van Nijmegen een grote ruilverkaveling plaatsgevonden. De reden was dat de regering en de provincie plannen hadden om verschillende grote wegen aan te leggen waaronder de A50, de N322 en ook de Noord Zuidweg, die met behulp van twee ponten een verbinding vormde tussen de Betuwe, via Maas en Waal, naar Brabant. Door de aanleg van deze wegen zou er zonder ruilverkaveling nog meer versnippering van percelen ontstaan of werden percelen onbereikbaar. Al deze ontwikkelingen samen zijn een geweldige economische stimulans geweest voor deze regio.

Voordat de ruilverkaveling plaatsvond, had ieder dorp een eigen polderbestuur. Zij waren verantwoordelijk voor het beheer over de buitenpolder (uiterwaarden) en binnenpolder (het kommengebied). Daarnaast droeg het polderbestuur de verantwoordelijkheid om het overtollige water vast te houden, om te voorkomen dat de dorpen in het westelijk gebied geheel onder water liepen. Ten opzichte van de Deester en Winssense polder ligt dit westelijke gebied drie á vier meter lager. Het gevolg was dat een grote periode van het jaar het kommengebied bijzonder nat was en dat het water zelfs boven het maaiveld stond.
Het water werd tegengehouden door een groot aantal dammen, dijkjes, wallen en stuwen in de watergangen. Deze watergangen werden aangeduid als poldersloten en weteringen.

In dit gebied zijn er steeds meer agrarische bedrijven die aan verbreding doen. Dit betekent dat ze naast hun hoofdfunctie zoals akkerbouw, fruitteelt of veehouderij een nevenactiviteit bieden, bijvoorbeeld een bed & breakfast, een camping, workshops, boerengolf etc. Het doel is dat ze hiermee extra inkomsten verwerven, maar daarnaast heeft het ook een belangrijke sociale functie. Eigenlijk is het verrichten van nevenactiviteiten niets nieuws! Want terug in de jaren 1900 tot 1960 waren er in elke dorpspolder, zowel in buitenpolders als in de binnenpolders, zogenoemde bewaarsminsen! Dit waren boeren die voor de grootgrondbezitters en pachters op het vee pasten. Ze hadden opdracht de afrastering in stand te houden en er op toe te zien dat het vee voldoende water had om te drinken. Ook het onderhoud van het weiland hoorde bij deze extra activiteiten, zoals maaien, onkruid verwijderen en het onderhoud van sloten. Vanuit deze werkzaamheden zijn de huidige agrarische loonwerkbedrijven ontstaan.

Weetjes in het veld

Ga direct naar: Weetje 1Weetje 2Weetje 3Weetje 4Weetje 5Weetje 6

Tijdens uw tocht door het land komt u QR codes tegen. QR codes zijn codes die u met uw mobiele telefoon kunt scannen, indien u over de juiste software beschikt. Iedere QR code vertelt u een leuk weetje over het gebied waar u doorheen wandelt. De QR codes in het veld zijn genummerd en corresponderen met de onderstaande weetjes. Wanneer u niet over de juiste software beschikt kunt u een uitdraai maken middels de uitgebreide printversie en deze meenemen op uw tocht door het boerenland.

1. U bevindt zich nu op het erf van Boerderij ’t Uiversnest. Deze boerderij is één van de oudste boerderijen in het Land van Maas en Waal. De boerderij wordt in de geschiedenisboeken al in de 14e eeuw genoemd als ‘het ooyevaarsnest’. Destijds was de boerderij van Klooster Grafenthal in het Duitse Gogh. De huidige bebouwing dateert van ongeveer 1850.

2. Het Zandgatenpad leidt u door een gebied waar veel zand en grind wordt gewonnen. Dit gebied wordt ook wel De Uivermeertjes en Geertjesgolf genoemd. De Zandgroeve die u nu voor u ziet maakt deel uit van het bedrijf Sagrex. De winning in het gebied vindt plaats met behulp van een profielzuiger. Het gewonnen zand en grind wordt in de installatie van Sagrex in verschillende korrelgroottes gesorteerd. De productiecapaciteit van Sagrex Deest bedraagt jaarlijks 500.000 ton zand en grind (www.heidelbergcement.com). Nadat de zandwinning hier helemaal is afgerond zal dit gebied worden heringericht tot natuur en extensief recreatiegebied.

3. U ziet hier een zogeheten waterlichaam. Dat is een sloot die door de Europese Commissies aangewezen om de waterkwaliteit in te verbeteren. De Europese Kaderrichtlijn Water streeft naar gezond water dat goed is voor mensen, dieren en planten en stelt hiervoor eisen aan de waterkwaliteit. Om aan deze eisen te voldoen, legt het waterschap hier natuurvriendelijke oevers aan. Dat betekent dat de sloot wordt verbreed met langzaam aflopende oevers. Hierdoor ontstaat er meer ruimte om hevige regenbuien op te vangen. Zo zorgen we ervoor dat er in het gebied niet teveel en niet te weinig water is. De aanleg van natuurvriendelijke oevers is in 2014 gereed.

4. De boerderij van de familie Verploegen, die u nu voor u ziet, is begin 1800 gebouwd en wordt al door vier generaties Verploegens bewoond. Begin 1900 had de boerderij naast rundvee en wat akkerbouw ook nog een andere functie. De familie Verploegen runde namelijk een bierhuis!
Jaarlijks werden veel weilanden die in het bezit waren van grootgrondbezitters verpacht. De pachters kwamen vaak op zondag naar hun jongvee of paarden en/of hooiland kijken. Een pot bier smaakte bij zo’n uitstapje vaak best, maar dikwijls had men ook wel behoefte aan een pittige borrel! Dit stond de tapvergunning echter niet toe, dus moest het borreltje illegaal geschonken worden.
Tussen 1930 en 1940 gebeurde er iets, maar wat gebeurde er dan?!? De controleur van de tapvergunning vond een kruik jenever van 5 liter in de kelder en nam deze in beslag! Hij was lopend en hij nam de kruik mee naar huis. Verploegen kwam hem tegen en dacht ‘Die zulde gij niet opdrinken!’ Hij had een schoffel op zijn schouder waar hij de kruik mee kapot wilde slaan, maar de controleur tilde de kruik net op tijd op en Verploegen sloeg hem stevig tegen zijn benen. Dit was het einde van het bierhuis in het Winssense veld.

5. De koeien die u op dit weiland ziet rondlopen heten blonde d’Aquitaine’s. Deze koeien komen oorspronkelijk uit de Franse regio Aquitaine. Aan deze regio hebben zij dan ook hun naam te danken. De koeien zijn van de familie Voet en zij houden deze koeien als zoogkoeien. Dit houdt in dat de kalfjes na de geboorte bij de moeder mogen blijven. De koeien hebben een sterk moederinstinct om hun jong zo goed mogelijk te beschermen.

Bij dit vleesras worden de meeste kalfjes op natuurlijke wijze geboren, maar liefst 95 procent. Bij andere koeienrassen moet er soms een dierenarts aan te pas komen om bijvoorbeeld een keizersnede uit te voeren. De koeien hebben een rustig karakter, mits er rustig en met respect mee omgegaan wordt.

deest_kalfje

6. U loopt nu over de Koningstraat, één van de oudste verbindingen tussen Nijmegen en het Land van Maas en Waal. Zelfs Napoleon heeft hier zijn voetstappen achtergelaten.

Deest1

post_title;
echo $title;
echo $queried_post->post_content;
?>

×
×
×
×
×